Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Směrnice č.20

Tato směrnice je vydaná na základě Školského zákona č.561/04Sb v platném znění 2004 a Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14 / 2005 Sb v platném znění a má stanovit výši a způsob úhrady části neinvestičních nákladů na pobyt dětí v MŠ Mělník- Mlazice.

 1. Směrnice se vztahuje na rodiče nebo jiné zákonné zástupce dětí, které navštěvují Mateřskou školu Mělník – Mlazice, V Zátiší 2948, Mělník.
 2. Úplatu pro období 1.9.2023 – 31.8.2024za předškolní vzdělávání platí rodiče, nebo jiní zákonní zástupci / dále jen plátci / mateřské škole. Výše úplaty je stanovena jako část všech neinvestičních nákladů v kalendářním roce vynaložených na provoz MŠ.
 3. Pro tento školní rok byla stanovena částkou 650,-Kč
 4. Úplatu je plátce povinen zaplatit MŠ v plné výši vždy do 20. dne předešlého měsíce na účet MŠ č. 75033499/5500
 5. Pokud plátce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, může být dítěti docházka do MŠ z tohoto důvodu ukončena / Školský zákon § 35 /
 6. Důvody prominutí, nebo snížení úplaty :
  • Osvobození od úplaty
   • Dítě navštěvuje MŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky (pouze 12 měsíců)
   • Provoz MŠ je v době letních prázdnin přerušen
   • Zákonný zástupce dítěte je zabezpečován sociální dávkou, kterou prokáže potvrzením každý měsíc opakovaně.
  • Snížení úplaty o 50% částky
   • Dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a rodič si podá žádost o snížení úplaty (k rukám ředitelky MŠ) – částka 325 Kč
   • osvobození, či snížení platby rozhoduje ředitelka ve správním řízení. Písemná žádost musí obsahovat:
    1. Komu je adresována
    2. jméno,narození a bydliště dítěte
    3. odůvodnění
    4. jméno,narození, adresu, tel.kontakt a podpis žadatele.
 7. Pokud plátce požádá o pozdější nástup dítěte do MŠ je povinen hradit od doby přijetí Rozhodnutí o zařazení do MŠ udržovací poplatek ve výši 50 % stanovené částky tj.325Kč

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2023