provoz MŠ | stanovení úplaty | kroužky | prospěch věkově smíšených skupin | dokumenty k zápisu | ŠVP | rozpočet

vše důležité - školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ MĚLNÍK, V ZÁTIŠÍ 2948

Obsah:
1. Údaje o MŠ
2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných
3. Provoz a vnitřní režim školy
4. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
5. Prevence sociálně patologických jevů
6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
7. Pravidla pro hodnocení výsledků
8. Ukončení docházky dítěte do MŠ
9. Přijímací řízení
10. Platby v MŠ
11. Závěrečná ustanovení

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MŠ

 • Mateřská škola je samostatný právní subjekt, statutárním zástupcem je ředitelka MŠ

Název školy: Mateřská škola Mělník, V Zátiší 2948, 276 01 Mělník
Odloučené pracoviště: Školní jídelna ZŠ, Českolipská 1386, 276 01 Mělník
Zřizovatel: Město Mělník, Nám. Míru 1
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Hořejší
IČO: 750 33 496
IZO: 107 513609
REDIZO: 600046893
Org.čís.MŠ: 51 422
e-mail: v.horejsi@seznam.cz
Telefon: 315 670 218, 777 254 876

 • MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku
 • MŠ je doplňkem rodinné výchovy dítěte předškolního věku
 • MŠ se nachází v jedné budově společně se školní jídelnou

2.PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, RODIČŮ A ZAMĚST.  MŠ
Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku)

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
Dítě má povinnosti:
chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku:

 • hrát si s jednou hračkou
 • po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
 • samostatně používat WC
 • být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, používání kapesníků)
 • upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
 • neničit druhým práci
 • omluvit se
 • mluvit hlasitě a neskákat druhým do řeči
 • říci učitelce, když chce opustit třídu

Rodiče mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy
 • účastnit se akcí pořádaných MŠ

Rodiče mají povinnosti:

 • respektovat tento řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ
 • upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost...)
 • omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti (telefonicky nebo písemně)
 • informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě opravdu

v součinnosti s rodinou

 • podrobit své dítě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálním pedagogickém centru na návrh pedagogických pracovníků MŠ
 • předat dítě do MŠ zdravé - vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole
 • hlásit jakékoliv změny (např.o telefonních číslech atd.)

Zaměstnanci:
 kompetence pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních 
Pracovníci mají povinnosti:

 • plnit příkazy ředitele školy a její zástupkyně
 • dodržovat pracovní kázeň
 • plně využívat pracovní dobu, svůj příchod a odchod zapisovat
 • dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární předpisy
 • ohlašovat řediteli školy neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy
 • chránit majetek MŠ a řádně zacházet s inventářem MŠ
 • telefon MŠ používat pouze ke služebním účelům, pouze v naléhavém případě k soukromým účelům
 • uchovávat služební tajemství
 • respektovat práva dětí i rodičů
 • dodržovat pravidla chování (důslednost, pravdomluvnost, povzbuzování, motivace...) 

Pedagogické pracovnice
Jejich práce vychází z pracovní náplně, Zákoníku práce, ŠVP a ze závěrů pedagogických porad

 • dodržují školskou legislativu
 • odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce
 • jsou osobně odpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují, až do doby, kdy je předají jiné pověřené pracovnici, rodičům nebo jejich zástupcům

 

3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY 
Provoz mateřské školy je od 6.00 - 16.30 hodin.
Od 6,00-7,00 je v provozu pouze žlutá třída, v 7.00 se otevírají třídy ostatní. Rodiče mohou děti přivádět nejdéle do 8.30 hodin, výjimečně lze po předchozí domluvě s učitelkou stanovit i pozdější příchod, ale jen pokud tím rodič nenaruší výchovně vzdělávací proces třídy. Po obědě je možné si dítě vyzvednout mezi 12.00-12.30, potom až nejdříve ve 14.00.Žlutá třída je otevřena do 16.30, ostatní do 15.15 - 15.45. Děti, které musí přecházet do jiné třídy, musí mít velkou tašku, do které se vejde oblečení, které si dítě přenáší.
Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod., a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny omlouvají rodiče děti kdykoli v průběhu dne, osobně nebo telefonicky na číslo ŠJ-3156710731, kde je i záznamník.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění zdravotní péče o dítě. 
Po ukončení nemoci dítěte rodiče přinášejí rodiče potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může nastoupit do kolektivu.
Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři učitelkám MŠ - ZMOCNĚNÍ. Pozdní vyzvedávání dětí z MŠ viz příloha č.4
 Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatně dětí, písemně nebo na stránkách školy.

Stravování dětí

 • dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy
 • individuální požadavky, které nejsou v rozporu s obecně platnými právními předpisy, si mohou rodiče dohodnout přímo s vedoucí ŠJ
 • přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno nejpozději do 7.00 hod. Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši.
 • při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních nádob v době od 11.00 hod do 11:30 hod.

Kontakt s rodiči

 • společné akce, informativní schůzky
 • individuálně, písemně nebo telefonicky
 • průběžně při předávání dítěte

4. PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

Bezpečnost

 • za bezpečnost dětí v MŠ zodpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci nebo jím pověřené osobě
 • pedagogický pracovník odpovídá při pobytu venku mimo území školy za bezpečnost nejvýše 20 dětí
 • pedagogický pracovník předává dítě pouze na základě písemného pověření. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilého sourozence nebo nezletilé dítě, a to písemně na stanovených formulářích
 • na začátku školního roku rodiče oznámí své telefonní číslo nebo osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu
 • učitelky nedovolují dětem nosit do MŠ nebezpečné hračky nebo předměty
 • učitelka nesmí odejít od dětí, při závažných důvodech zajistí dohled jiné pracovnice MŠ
 • učitelka nesmí dát dětem bez náležitého dozoru nůžky nebo jiné ostré či špičaté předměty, drobné korálky nebo jiné předměty, které by děti mohly dát do nosu, ucha...
 • při chůzi po schodech učitelka dbá, aby se děti nestrkaly a přidržovaly se zábradlí
 • při sportovních aktivitách dbá o bezpečnost dětí se zvýšenou pozorností, upozorňuje na nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc, před zahájením cvičení zkontroluje stav nářadí. Nedovolí dětem bez dohledu zdolávat nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu.
 • při vycházkách učí děti chůzi ve dvojicích, vybírá bezpečné trasy, průběžně děti seznamuje

s pravidly bezpečnosti na silnici, dbá na bezpečnost dětí při přecházení silnice, pokud je to
možné, využívá přechodu pro chodce. Útvar je označen reflexními vestami

 • před každou vycházkou, výletem nebo kulturní akcí jsou děti poučeny o bezpečnosti
 • všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu a v případě potřeby zavolají lékařskou pomoc, zajistí převoz zraněného do zdrav. zařízení. Ihned informují ředitele školy a zákonného zástupce dítěte
 • děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a sestav na školní zahradě, se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku a průběžně během roku
 • každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů u ředitele školy
 • rodiče odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné předměty
 • rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ
 • v případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, ti za dítě plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost učitelka, které byl dohled svěřen. V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti.

Ochrana zdraví

 • do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné donést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s podrobnostmi o podávání léku.
 • Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (nevolnost, úraz...)
 • vyskytne-li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo řediteli školy
 • při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské)jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní rodiče. Při výskytu vší učitelky nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy. Při hromadném výskytu je informována krajská hygienická stanice. V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí opakovaně neodvšivené, bude informován příslušný orgán sociální péče.
 • rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb a manipulaci s různým materiálem (písek, barvy, modelína atd.). Do třídy a na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení!
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení a obuv ve třídě i venku. Dbají na pitný režim, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), nevychází s dětmi ven.
 • v prostorách MŠ je zákaz kouření
 • každý pátek si rodiče odnáší na vyprání pyžamo a ostatní oblečení
 • MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za tři týdny, výměnu ručníků 1x týdně, v případě potřeby i častěji
 • každé dítě má svůj ručník i hrneček na místě s vlastní značkou

5. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
VIZ.:PŘÍLOHA č.1

6. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ

 • pro zacházení s hračkami, materiály a didaktickými hrami jsou dohodnuta pravidla a děti mají povinnost je dodržovat (půjčování hraček, šetrné zacházení s hračkami atd.)
 • děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s materiály, šetření vodou, papírem, třídění odpadů
 • v případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení problému (pokreslené stolky, skříňky, drobné poškození hraček apod.)
 • v případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité umyvadlo, šatní skříňka apod.) podílí se na řešení zákonní zástupci
 • Pedagogové poučí děti o šetrném zacházení s majetkem školy. V celém areálu školy je zakázáno kouřit a odhazovat nedopalky.S dětmi, se kterými odcházíte po obědě domů se prosím nezdržujte na zahradě, neboť tím rušíte odpočívající děti.Starší sourozenci (děti školního věku) nepoužívají zařízení zahrady, neboť hrozí jeho poškození.V prostorách školní zahrady je zakázáno jezdit na kole.
  Zákonní zástupci dítěte dohlédnou, aby si dítě neodnášelo věci, které mu nepatří.

7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ

 • při vstupu do MŠ by mělo každé dítě:
 • samostatně chodit
 • umět držet lžíci
 • pít z hrnečku
 • samostatně používat WC a umývat se
 • smrkat a používat kapesník
 • snažit se samo oblékat a obouvat
 • rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou k používání kapesníku. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě
 • výsledky vzdělávání - tzv. kompetence, které byly u dětí rozvinuty, jsou hodnoceny na základě ukazatelů dosaženého vzdělávání

8. UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ
Ředitel školy může ukončit docházku dítěte do MŠ, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo neuhradí úplatu ve stanoveném termínu dohodnutém s ředitelem školy

9. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci květnu. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita školy umožňuje.
 Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitel mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kterou je potřeba potvrdit pediatrem, si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o tom, zda dítě bylo do MŠ přijato. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O zařazení zdravotně postiženého dítěte rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra.
 Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy
VIZ.: PŘÍLOHA č. 2 
Dohoda o docházce do mateřské školy
VIZ.:PŘÍLOHA č .3 
Podrobnosti o organizaci mateřské školy
Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.
Do mateřské školy jsou zpravidla děti od 3 do 6 let věku, jsou zařazeny do tříd s heterogenním uspořádáním. Přednostně jsou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky.Každé dítě má nárok na adaptační režim podle své potřeby adomluvy rodičů s učitelem.
Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s vých. vzděl.činností školy.
Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech v MŠ
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora.

10. PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ředitel školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji zástupkyně ředitele pro MŠ na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí zástupkyně ředitele stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. 
Úplata za předškolní vzdělávání
Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci úplatu. Úplata se neplatí za děti v posledním ročníku mateřské školy ( pouze 12 měsíců - při odkladu povinné školní docházky se již školné platí).
Základní výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje ředitelka školy viz směrnice č. 20 - Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
 Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den kalendářního měsíce, se základní částka snižuje o polovinu.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá sociální dávky , nebo dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.
 Úplata za školní stravování
Výše stravného pro děti je uvedena a aktualizována na stránkách MŠ a informativních nástěnkách jednotlivých tříd. Další upřesnění jsou uvedena ve Vnitřním řádu ŠJ.
Způsob platby
si každý rodič spolu s přihláškou ke stravování zajistí a domluví  s vedoucí školní jídelny. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné narušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ. Platba za předškolní vzdělávání a platba stravného probíhá bezhotovostní formou .Podrobnější Info Směrnice č.20 a Vnitřní řád ŠJ
Evidence dítěte
Při zápisu do MŠ předají rodiče evidenční list dítěte, ve kterém musí být vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, místo narození, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do žádosti dětský lékař, a to před přijetím dítěte do MŠ.
Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména telefon a místo trvalého pobytu).
Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčené tímto řádem. Zejména rodiče a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění.
Nerespektování tohoto řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)
Školní řád platí do odvolání.
Školní řád byl projednán pedagogickou radou dne 25.8.2016
Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.

Školní řád nabývá účinnosti 1.9.2016
Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě a schválení ředitele školy .
Mgr. Vladimíra Hořejší
Ředitelka MŠ 

Příloha č.1 Prevence sociálně patologických jevů (příloha ke Školnímu řádu)

1. Úvod
Některé sociálně patologické jevy se dotýkají i dětí, které navštěvují mateřskou školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci už v době docházky dětí do předškolního vzdělávacího zařízení a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je přiměřená jejich věku.
Minimální preventivní program proti sociálně patologickým jevům je záležitostí všech, kteří se podílejí na výchově dětí, tedy učitelů, pedagogických pracovníků, psychologů, speciálních psychologů, psychiatrů, terapeutů, sociologů apod., ale celé společnosti a především rodičů.
2. Vytyčení sociálně patologických jevů
Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší školy představuje aktivity v následujících oblastech prevence:
v  šikanování, vandalismus a další formy násilného chování
v  virtuální drogy (počítače, televize, video)
v  rasismus, intolerance
v  rozpoznání a zahájení intervence v případech domácího násilí, týrání či zneužívání dítěte,
v  poruchy příjmu potravy apod.
3. Cíl minimálního preventivního programu
Cílem tohoto programu je vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Prevencí chceme ovlivňovat postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a jinému patologickému chování ( šikanování, užívání drog, sex. promiskuita apod.). Projekt tak přispívá k prevenci kriminality a počtu experimentátorů s drogami. Prostředkem je nejen přímé zabývání se problémovými skutečnostmi, ale hlavně posilování zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, kvalitní a rozvíjející se komunikace a tolerance. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a života školy. Nabízíme aktivity a programy, kde se mohou uplatnit všechny děti. Důraz je položen na přiměřenou informovanost dětí při vhodných činnostech v MŠ. Za nezbytné považujeme pěstovat v dětech schopnost odmítat nevhodné způsoby chování a vést je ke vhodnému trávení volného času - procházky, sportovní aktivity, kulturní akce, pomoc rodičům apod., a to v rámci výchovně vzdělávací činnosti i ve spolupráci s jinými subjekty.
Budeme nadále pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu, pracovat i  na  dobrém klimatu ve třídách a pozitivní atmosféře celé školy - hry zaměřené na vztahy v kolektivu a prevenci sociálně nežádoucích jevů
4. Analýza současného stavu ve škole
K posouzení problematiky slouží jednotlivá sdělení dětí, vzhledem k tomu, že se jedná o školu  na vesnici, mají učitelky, rodiče a ostatní zaměstnanci přehled o chování dětí. Škola velmi dobře a efektivně spolupracuje s rodinami dětí. Šikana se zatím v naší škole neprojevila. Nebyly zaznamenány ani projevy rasismu a netolerance k mladším dětem.  Občas vidíme drobné agresivní projevy, jde však o drobnosti typu: šťouchnutí, strčení, sebrání hračky, u nejmenších kousnutí, apod.
5. Spolupráce s rodiči
 Rodiče jsou informováni o situaci ve škole i o možnostech případné pomoci při každodenním styku nebo společných setkáních.
6. Metody práce pro aplikaci preventivního programu
V rámci výchovně vzdělávací práce jsou a budou i nadále děti seznamovány s modely správného chování a to různými formami a metodami. Bude kladen důraz na klidné, pohodové prostředí v MŠ a respektování potřeb jednotlivých dětí, ale i společně stanovených pravidel.
Některé používané metody práce:
- činnosti v ranním nebo komunitním kruhu ( lidské tělo, lidé kolem nás, vzájemná   pomoc, problémy kolem nás,pravidla soužití a postihy při jejich porušování.)
- četba vhodných textů a předvedení scének
- sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, nácvik způsobu odmítání
- skupinová práce ve třídě
- vštěpování zásad vzájemné komunikace mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými
- rozvíjení vztahů mezi dětmi v kolektivu
- základní hygienické návyky
- zohlednění nezastupitelné úlohy rodiny
- pružný režim dne
- vedení ke zdravé životosprávě
- poznávání sebe sama - v čem se liším, co mě baví, přijetí sebe sama ,sebehodnocení
- posilování dobrých vztahů a podpora pozitivní atmosféry ve třídě
7. Řešení přestupků
Budou sledovány tyto sociálně patologické jevy - vandalismus, brutalita, rasismus, týrání dítěte atd. Při jejich zjištění budou navržena konkrétní opatření:
1. individuální pohovor s dítětem
2. podle zjištěných informací spolupráce s rodinou
3. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě
8. Program proti šikaně
Vymezení pojmů
Šikanování je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat dítě, případně skupinu dětí. Spočívá v opakovaných a cílených fyzických či psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině dětí, kteří se neumí, nebo nemohou bránit.
Přímá podoba šikany u předškolních dětí zahrnuje fyzické útoky, poškozování věcí, loupeže, slovní útoky a nadávky, vyhrožování, ponižování. Nepřímá podoba šikany je reprezentována především demonstrativním přehlížením a ignorováním dítěte.
Prevence šikany
Preventivní působení všech pracovníků školy v oblasti prevence spočívá zejména v důsledném dohledu nad dětmi během všech činností v MŠ i při aktivitách pořádaných školou i mimo ni ( vycházky, návštěvy akcí v jiných institucích, apod.).
Pedagogičtí pracovníci dbají, aby dítě nebylo šikanováno nebo zesměšňováno, plánovaně budují a pomáhají udržovat přátelské klima mezi dětmi. Všechny aktivity tak, jak je vymezuje Minimální preventivní program platí ve stejném rozsahu i pro prevenci šikany. Zařazování skupinové práce pro děti je vhodnou součástí prevence.
Krizový plán a postup řešení
V případě, že vznikne podezření na šikanování ve škole nebo při podezření rodičů, obrátí se tito na učitelku v dané třídě nebo ředitelku školy. Ta neprodleně zahájí vyšetřování šikany, pokud se jedná o učitelku, informuje ihned ředitelku školy.
Při vyšetřování podezření na šikanu: provede rozhovor s těmi, kdo na ni upozornili, pracuje na nalezení vhodných svědků, vede individuální rozhovor s agresory a svědky (konfrontační rozhovory lze vést pouze mezi svědky navzájem a agresory navzájem - nikoli konfrontovat agresora a svědka či agresora a oběť).

V mimořádných případech (není-li škola schopna řešit šikanu vlastními prostředky) může ředitelka školy rozhodnout o spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou pedagogicko psychologická poradna, sociální odbor péče o matku a dítě, dětský lékař, psycholog, Policie ČR apod.V případě, že by vzniklo podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu, je škola povinna ohlásit tuto skutečnost Policii ČR.

Příloha č.2

Kriteria přijetí dítěte do Mateřské školy Mělník, V Zátiší 2948
podle pořadí důležitosti:

S účinností od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku 2017 pro předškolní děti( nar. 1.9.2011-31.8.2012, a děti s odloženou šk. docházkou) povinné.
Jiným způsobem plnění povinností předškolního vzdělávání je vzdělávání individuální, jehož obsah upřesňuje § 34 a, b Školského zákona
1. Děti s povinnou předškolní docházkou ze spádové oblasti Mělník
2. Děti 4 leté (které dosáhnou do 31.8.2017 4 let)
3. Děti podle věku , vždy jen ze spádové oblasti Mělník

     Doplňující kritéria:

1.Mentální a sociální zralost úměrná  3 let věku dítěte(částečná samostatnost při stolování,oblékání,používání WC,odloučení od rodičů aj.).
2. Děti s pravidelnou celodenní docházkou
3. Děti od 3 let zaměstnaných rodičů (obou,příp.samoživitelů).
4. Děti, které mají v MŠ V Zátiší sourozence.

Pokud se kapacita MŠ nenaplní, po vyčerpání všech kriterií, je možné nabídnout  místo  dětem z jiné spádové oblasti.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.

 

 

                                                              
        Platnostod1.1.2014                                                                                                        ředitelka školy Mgr.V.Hořejší

Příloha č.3.Dohoda o docházce do mateřské školy

. Docházka dítěte do mateřské školy je dána dohodou školy a zákonným zástupcem dítěte ( § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ). Zákonný zástupce navrhne docházku v žádosti o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole, určením požadovaného typu docházky dítěte - „ celodenní“, nebo  polodenní“, nebo „ omezená“.

. Dohoda o docházce vzniká bezpodmínečným přijetím návrhu zákonného zástupce školou a je podmíněna právní mocí rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole. Obsah dohody je dán návrhem zákonného zástupceZamítnutím žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání nebo písemným odmítnutím návrhu dohody o docházce ze strany školy dohoda o docházce nevzniká. Mateřská škola vydá zákonnému zástupci na jeho žádost osvědčení o obsahu dohody o docházce, kterou se školou uzavřel.

. Nedojde-li k uzavření dohody o docházce bezvýjimečným přijetím návrhu zák. zástupce školou ( podle odst. 2 ), dohodne škola se zák. zástupcem dítěte docházku do školy nejdéle do dne, který předchází dnu, v němž má dítě zahájit vzdělávání ve škole.

. Zákonný zástupce dítěte může navrhnout změnu obsahu dohody o docházce pouze v písemné formě. V případě souhlasu s návrhem změny docházky dítěte ředitel školy opatří žádost zák. zástupce doložkou „ Souhlasím s touto změnou“. V případě, že ředitel školy nesouhlasí se změnou dohody o docházce dítěte navrženou zák. zástupcem dítěte, sdělí do 30 dnů od doručení návrhu písemně zák. zástupci dítěte důvody, pro které s navrženou změnou docházky dítěte do mateřské školy nesouhlasí.

. Docházku dítěte, které se vzdělává ve škole pravidelně kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy a na něž je navázána docházka dítěte na zbývající dobu, je možné dohodou prodloužit nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po změně dohody o docházce.

. Dohoda o docházce je závislá na existenci a trvání právního vztahu založeného rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, a zaniká proto dnem ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve škole.


Příloha č.4  - Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu

a) Pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce.
b) Pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.
c) V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole.
d) Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD).
e) Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně městskou policii, pokud v obci působí. Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.
f) Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.
g) Pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle § 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.
V Mělníku dne 1. 9. 2016
ředitelka školy Mgr. Vladimíra Hořejší